เอกสาร ITA รพ.หนองมะโมง

กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ
MOIT2 6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน .jpg 2564
MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 .jpg 2564
MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสาร ตามอำนาจ หน้าที่ และภารกิจ ปี 2565 .png 2564
MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน .pdf 2564
MOIT2 1.2 นโยบายผู้บริหาร .pdf 2564
MOIT2 1.1 ข้อมูลรายนามผู้บริหาร .pdf 2564
MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 .PDF 2564
MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562 .PDF 2564
MOIT2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน2564 .PDF 2564
MOIT4 1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ .pdf 2565
MOIT5 สขร. เดือน ตุลาคม 2564 .pdf 2565
MOIT2 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT2 2.2 บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT2 2.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และ สรุปปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT1 1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT1 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT1 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT1 1.1 บันทึกข้อความคำสั่งและการขออนุญาต .pdf 2564
mo16 mo16.3.3 .pdf 2565
mo16 mo16.3.2 .pdf 2565
mo16 mo16.3.1 .pdf 2565
mo16 mo16 ทุจริต ข้อ 2 n .pdf 2565
mo16 16.2 จริยธรรม .pdf 2565
mo22 mo22 ข้อ5 .pdf 2565
mo22 mo22 ข้อ4 .pdf 2565
mo22 mo22 ข้อ2 .pdf 2565
mo22 mo22 ข้อ 1 .pdf 2565
mo16 mo16 ทุจริต ข้อ 3 .pdf 2565
mo16 mo16 ทุจริต ข้อ 2 .pdf 2565
mo16 mo16 ทุจริต ข้อ 1 .pdf 2565
mo16 mo16 จริยธรรม ข้อ3 .pdf 2565
mo16 mo16 จริยธรรม ข้อ2 .pdf 2565
mo16 mo16 จริยธรรม ข้อ1 .pdf 2565
กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ

อัพโหลด