เอกสาร ITA รพ.หนองมะโมง

กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ
MOIT8 3.หลักฐานดีเด่นดีมาก 2-64 .pdf 2564
MOIT8 8.3 หลักฐานดีเด่นดีมาก 1-65 .pdf 2564
MOIT8 8.2 ประกาศ+รายชื่อดีเด่นดีมาก 1-65 .pdf 2564
MOIT20 2.รายงานเรี่ยไร รอบ 12 เดือน ใช้ .pdf 2564
MOIT4 รายงานผลงบดำเนินงาน 4-65 .pdf 2564
MOIT2 17.3 รายงานผลของแผนจัดซื้อ 4-65 ใช้ .pdf 2564
MOIT2 17.3 รายงานผลของแผนจัดซื้อ 4-65 .pdf 2564
MOIT5 3.1 สชร.1 เดือน กย.65 .pdf 2564
MOIT20 3. ขึ้นเว็บเรี่ยไร 12 เดือน .pdf 2564
MOIT20 2. รายงานผลเรียไร 12 เดือน .pdf 2564
MOIT20 1. บันทึกรายงานผลเรี่ยไร 12 เดือน .pdf 2564
MOIT2 10.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 4-65 .pdf 2564
MOIT2 9.1 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 4-65 .pdf 2564
MOIT4 3.ขึ้นเว็บรายงานผลงบลงทุน+ดำเนินงาน 4-65 .pdf 2564
MOIT4 2. รายงานผลงบลงทุน 4-65 .pdf 2564
MOIT4 1.บันทึกรายงานผลงบลงทุน+ดำเนินการ 4-65 .pdf 2564
MOIT5 ขึ้นเว็บ สขร.1 กย.65 .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 เดือน กย.65 .pdf 2564
MOIT5 บันทึก สขร.1 เดือน กย.65 .pdf 2564
MOIT5 ขึ้นเว็บ สขร.1 สค.65 .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 เดือน สค.65 .pdf 2564
MOIT5 บันทึก สขร.1 เดือน สค.65 .pdf 2564
MOIT5 ขึ้นเว็บ สขร.1 กค.65 .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 เดือน กค.65 .pdf 2564
MOIT5 บันทึก สขร.1 เดือน กค.65 .pdf 2564
MOIT12 7.3 เผยแพร่สรุปผลโครงการ .pdf 2564
MOIT12 7.3 เผยแพร่ร่วมดำเนินการ .pdf 2564
MOIT12 6.4 บันทึกข้อความสรุปผลโครงการ .pdf 2564
MOIT12 6.3 บันทึกข้อความร่วมดำเนินการ .pdf 2564
MOIT12 5.3 ภาพประชุมสรุปผลโครงการ .pdf 2564
MOIT12 5.2 ภาพประชุมร่วมดำเนินการ .pdf 2564
MOIT12 4. รายงานการประชุมสรุปผลโครงการ .pdf 2564
MOIT12 3. รายงานการประชุมร่วมดำเนินการ .pdf 2564
MOIT17 2. รายงานผลของแผนทุจริตรอบ 12 เดือน(ใช้) .pdf 2564
MOIT17 2. รายงานผลของแผนทุจริตรอบ 6 เดือน .pdf 2564
MOIT17 2. รายงานผลของแผนทุจริตรอบ 12 เดือน .pdf 2564
MOIT17 2. รายงานผลของแผนทุจริตรอบ 6 เดือน .pdf 2564
MOIT23 3.รายงานผลล่วงละเมิด 65 .pdf 2564
MOIT23 4. ขึ้นเว็บรายงานผลล่วงละเมิด65 .pdf 2564
MOIT23 2. รายงานผลล่วงละเมิด 65 .pdf 2564
MOIT23 1. บันทึกรายงานล่วงละเมิด 65 .pdf 2564
MOIT17 3. ขึ้นเว็บรายงานผลตามแผนทุจริต+จริยธรรม 12 เดือน 65 .pdf 2564
MOIT17 2. รายงานผลตามแผนจริยธรรม 12 เดือน 65 .pdf 2564
MOIT17 2.1รายงานผลตามแผนป้องกันทุจริต 12 เดือน .pdf 2564
MOIT17 1. บันทึกรายงานผลตามแผน 2 แผน65 .pdf 2564
MOIT14 3. ขึ้นเว็บรายงานผลรับสินบน 65 .pdf 2564
MOIT14 2.รายงานติดตามมาตรการรับสินบนยา65 .pdf 2564
MOIT14 1.บันทึกรายงานรับสินบนยา65 .pdf 2564
MOIT13 3. ขึ้นเว็บรายงานผลรับสินบน 65 .pdf 2564
MOIT13 2. รายงานผลติดตามรับสินบน 65 .pdf 2564
MOIT13 1.บันทึกรายงานผลการรับสินบน 65 .pdf 2564
MOIT11 4. ขึ้นเว็บรายงานผลร้องเรียน 12 เดือน 65 .pdf 2564
MOIT11 3.2 รายงานร้องเรียน 12 เดือน 65 .pdf 2564
MOIT11 3.1 รายงานผลร้องเรียนบริการ 12 เดือน 65 .pdf 2564
MOIT11 2. บันทึกรายงานผลร้องเรียน 12 เดือน 65 .pdf 2564
MOIT11 1. ตอบร้องเรียนภายใน 15 วัน ไตมาส 4-65 .pdf 2564
MOIT5 1.2 .pdf 2564
MOIT5 1.1 สขร.1 เดือน กค.65 .pdf 2564
MOIT5 1.1 สขร.1 เดือน กค.65 .pdf 2564
MOIT5 1.2 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน กค.65 .pdf 2564
MOIT5 1.บันทึก สขร.1 เดือน กค.65 .pdf 2564
MOIT2 16.รายงานผลร้องเรียนทุจริตไตรมาส 4-65 .pdf 2564
MOIT2 15.รายงานผลร้องเรียนบริการไตรมาส 4 .pdf 2564
MOIT2 16.2 รายงานผลร้องเรียนทุจริต 3-65 .pdf 2564
MOIT2 16.1 รายงานผลร้องเรียนบริการ 3-65 .pdf 2564
MOIT4 ขึ้นเว็บ รายงานผลงบลงทุน+งบดำเนินงาน 3-65 .pdf 2564
MOIT4 บันทึกรายงานผลงบลงทุน+ดำเนินงาน 3-65 .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลของแผนปฏิบัติการประจำปี 3-65 .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลขแงแผนจัดซื้อ 3-65 .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลงบดำเนินงาน 3-65 .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลงบลงทุน 3-65 .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลร้องเรียนทุจริต 3-65 .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลร้องเรียนบริการ 3-65 .pdf 2564
MOIT5 ขึ้นเว็บ สขร.1 มิย.65 .pdf 2564
MOIT5 สขร. มิย.65 .pdf 2564
MOIT5 บันทึก สขร.1 มิย.65 .pdf 2564
MOIT6 2.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคลล 65 เพิ่ม .pdf 2564
MOIT12 6.บันทึกข้อความประชุมวางแผน .pdf 2564
MOIT18 18.4 บันทึกรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง65 .pdf 2564
MOIT8 18.2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง65 .pdf 2564
MOIT18 18.1 ขอเชิญประชุม ITA65 .pdf 2564
MOIT8 18.2ประกาศดีเด่นดีมาก2 .pdf 2564
MOIT8 8.4 เผยแพร่ดีเด่นดีมาก 2 (ใช้) .pdf 2564
MOIT8 8.4 เผยแพร่ดีด่นดีมาก2 .pdf 2564
MOIT8 8.3รายชื่อดีเด่นดีมาก2 .pdf 2564
MOIT8 8.1 บันทึกดีเด่นดีมาก2 .pdf 2564
MOIT19 strong4 เว็บไซด์ .pdf 2564
MOIT19 strong3กิจกรรมชมรม .pdf 2564
MOIT19 strong2รายชื่อสมาชิกชมรม65 .pdf 2564
MOIT19 strong 1 แนวทางชมรมฯ65 .pdf 2564
MOIT19 19.5 เผยแพร่ประกาศแนวทางทับซ้อน65 .pdf 2564
MOIT19 19.4 บันทึกรายงานผลทับซ้อน 1-65 .pdf 2564
MOIT19 19.3 แจ้งเวียนประกาศแนวทางทับซ้อน 65 .pdf 2564
MOIT19 19.2 ประกาศแนวทางทับซ้อน 65 .pdf 2564
MOIT19 19.1 บันทึกประกาศแนวทางทับซ้อน 65 .pdf 2564
MOIT18 18.5 เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง .pdf 2564
MOIT18 18.4 บันทึกรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง65 .pdf 2564
MOIT18 18.3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง .pdf 2564
MOIT18 18.2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง65 .pdf 2564
MOIT18 18.1 ขอเชิญประชุม .pdf 2564
MOIT12 รายงานการประชุมมินต์ครั้งที่ 1 (วางแผน) .pdf 2564
MOIT12 เผยแพร่รายงานประชุมมินต์ครั้งที่ 1 .pdf 2564
MOIT12 ภาพกิจกรรมโครงการมินต์ .pdf 2564
MOIT12 เผยแพร่ อนุมัติโครงการมินต์ .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 เดือน พค.65 .pdf 2564
MOIT2 ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1 .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 เดือน พค.65 .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 เดือน เมย.65 .pdf 2564
MOIT5 เผยแพร่ สขร.1 เดือน พค.65 .pdf 2564
MOIT5 เผยแพร่ สขร.1 เดือน เมย.65 .pdf 2564
MOIT5 บันทึก สขร.1 เดือน พค.65 .pdf 2564
MOIT5 บันทึก สขร.1 เดือน เมย.65 .pdf 2564
MOIT7 หลักฐานประชุมผลงานต่ำ .pdf 2564
MOIT8 หลักฐานข้อ 8 .pdf 2564
MOIT8 ประกาศดีเด่นดีมาก 2-64 .pdf 2564
MOIT4 ขึ้นเว็บรายงานผลของแผนงบลงทุน 2-65 .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 มีค.65 .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 มค.65 .pdf 2564
MOIT4 ขึ้นเว็บรายงานผลแผนจัดซื้อ2-65 .pdf 2564
MOIT4 รายงานผลงบดำเนินงาน2-65 .pdf 2564
MOIT4 รายงานผลงบลงทุน2-65 .pdf 2564
MOIT4 บันทึกรายงานผลงบดำเนินงาน2-65 .pdf 2564
MOIT2 งานงานผลแผนจัดซื้อ2-65 .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลงบประมาณ 2-65 .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 เดือน มี.ค.65 .pdf 2564
MOIT5 ขึ้นเว็บ สขร.1 มีค.65 .pdf 2564
MOIT5 บันทึก สขร.5 มีค.65 .pdf 2564
MOIT15 แนวปฏิบัติยืมพัสดุ .pdf 2564
MOIT15 ขึ้นเว็บยืมพัสดุ .pdf 2564
MOIT15 แจ้งเวียนยืมพัสดุ .pdf 2564
MOIT15 บันทึกยืมพัสดุ .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลร้องเรียนทุจริต 2-65 .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลร้องเรียนบริการ2-65 .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลแผนปฏิบัติการ 2-65 .pdf 2564
MOIT9 สรุปการอบรม ITA65 .pdf 2564
MOIT7 กรอบแนวทางผลงานต่ำ .pdf 2564
MOIT17 รายงานผลติดตามแผนทุจริต2-65 .pdf 2564
MOIT11 ขึ้นเว็บร้องเรียน 2-65 .pdf 2564
MOIT11 รายงานผลร้องเรียนทุจริต 2-65 .pdf 2564
MOIT11 รายงานผลร้องเรียน 2 เรื่อง 2-65 .pdf 2564
MOIT11 รายงานผลตอบสนองร้องเรียน 2-65 .pdf 2564
MOIT11 บันทึกรายงานผลร้องเรียน 2-65 .pdf 2564
MOIT23 ขึ้นเว็บล่วงละเมิด65 .pdf 2564
MOIT23 คู่มือแนวปฏิบัติล่วงละเมิด65 .pdf 2564
MOIT23 ประกาศล่วงละเมิด65 .pdf 2564
MOIT23 บันทึกล่วงละเมิด65 .pdf 2564
MOIT22 ขึ้นเว็บเจตนารมย์65 .pdf 2564
MOIT20 ขึ้นเว็บเรี่ยไร1-65 .pdf 2564
MOIT20 รายงานเรี่ยไร1-65 .pdf 2564
MOIT20 บันทึกเรี่ยไร65 .pdf 2564
MOIT17 รายงานผลจริยธรรม 1-65 .pdf 2564
MOIT17 ขึ้นเว็บรายงานผลจริยธรรม1-65 .pdf 2564
MOIT17 บันทึกรายงานผลจริยธรรม 1-65 .pdf 2564
MOIT16 ขึ้นเวบแผนจริยธรรม65 .pdf 2564
MOIT16 บันทึกแผนจริยธรรม65 .pdf 2564
MOIT14 ขึ้นเวบเบิกจ่ายยา65 .pdf 2564
MOIT14 ภาพถ่ายเบิกจ่ายยา65 .pdf 2564
MOIT14 แจ้งเวียนเบิกจ่ายยา65 .pdf 2564
MOIT14 มาตรการเบิกจ่ายยา65 .pdf 2564
MOIT14 บันทึกสินบนเบิกจ่ายยา65 .pdf 2564
MOIT13 ขึ้นเว็บสินบน65 .pdf 2564
MOIT13 แจ้งเวียนมาตรการสินบน65 .pdf 2564
MOIT13 มาตรการสินบน65 .pdf 2564
MOIT13 บันทึกรับสินบน65 .pdf 2564
MOIT6 แผนบริหารงานบุคคล65 .pdf 2564
MOIT6 บันทึกแผนบริหารงานบุคคล65 .pdf 2564
MOIT6 ขึ้นเว็บนโยบายบริหารงานบุคคล65 .pdf 2564
MOIT6 บันทึกนโยบายบริหารงานบุคคล65 .pdf 2564
MOIT5 ขึ้นเว็บ สขร.1 กพ.65 .pdf 2564
MOIT5 บันทึก สขร.1 กพ.65 .pdf 2564
MOIT14 เจตนารมย์สุจริต .pdf 2564
MOIT22 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมย์สุจริต 65 .pdf 2564
MOIT10 โครงการผู้มีส่วนได้ มินต์65 .pdf 2564
MOIT12 บันทึกอนุมัติดำเนินการโครงการ+ขึ้นเว็บมินต์65 .pdf 2564
MOIT12 บันทึกโครงการมีส่วนได้ส่วนเสีย มินต์65 .pdf 2564
MOIT10 บึนทึกขึ้นเว็บร้องเรียน .pdf 2564
MOIT10 ช่องทางร้องเรียน65 .pdf 2564
MOIT10 คู่มือทุจริต+ขึ้นเว็บ65 .pdf 2564
MOIT10 คู่มือร้องเรียนปฏิบัติงาน65 .pdf 2564
MOIT8 ขึ้นเว็บดีเด่น2-64 .pdf 2564
MOIT8 หลักฐานประกาศดีเด่นดีมาก .pdf 2564
MOIT8 ประกาศผลดีเด่น 2-64 .pdf 2564
MOIT8 บันทึกประกาศดีเด่น 2-64 .pdf 2564
MOIT6 ขึ้นเว็บแผนบริหารงานบุคคล65 .pdf 2564
MOIT6 ขึ้นเว็บนโยบายบริหารงานบุคคล65 .pdf 2564
MOIT6 นโยบายบริหารบุคคล65 .pdf 2564
MOIT7 ขึ้นเว็บผลงานต่ำ .pdf 2564
MOIT7 แจ้งเวียนประกาศมาตรผลงานต่ำ .pdf 2564
MOIT7 ภาพถ่ายประกาศผลงานต่ำ .pdf 2564
MOIT7 ประกาศมาตรการผลงานต่ำ .pdf 2564
MOIT7 บันทึกผลงานต่ำ .pdf 2564
MOIT6 บันทึกแผนบริหารบุคคล65 .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 เดือน ก.พ.65 .pdf 2564
MOIT5 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน มค.65 .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 เดือน ม.ค.65 .pdf 2564
MOIT5 บันทึก สขร.1 เดือน มค.65 .pdf 2564
MOIT 9 6.ขอขึ้นเว็บอบรม ITA65 .pdf 2564
MOIT 9 5.ภาพอบรม ITA65 .pdf 2564
MOIT 9 4.สรุปอบรม ITA65 .pdf 2564
MOIT 9 3.บันทึกรายงานอบรม ITA65 .pdf 2564
MOIT 9 2.รายชื่ออบรม ITA 65 .pdf 2564
MOIT 9 1.2 โครงการ ITA65 .pdf 2564
MOIT 9 1.1 อนุมัติโครงการ ITA 65 .pdf 2564
MOIT4 2.2.1 บันทึกรายงานผลของแผนจัดซื้อ งบลงทุน+ดำเนินงาน 1-65 .pdf 2564
MOIT2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1-65 .pdf 2564
MOIT4 2.2.2 รายงานผลงบลงทุน1-65 .pdf 2564
MOIT4 2.2.3 ขึ้นเว็บรายงานแผนจัดซื้องบลงทุน+ดำเนินงาน 1-65 .pdf 2564
MOIT4 2.2.1 บันทึกรายงานผลของแผนจัดซื้อ งบลงทุน+ดำเนินงาน 1-65 .pdf 2564
MOIT4 2.2.2 รายงานผลของแผนงบดำเนินงาน 1-65 .pdf 2564
MOIT2 17.3 รายงานผล+ขึ้นเว็บ+ผลการจัดซื้อจัดจ้าง1-65 .pdf 2564
MOIT2 9.1 บันทึก+ขึ้นเว็บ+รายงานแผนปฏิบัติการ 1-65 .pdf 2564
MOIT2 10.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1-65 .pdf 2564
MOIT2 10. แผนงบประมาณใหม่ .pdf 2564
MOIT5 สขร.1 เดือน ธ.ค.64 .pdf 2564
MOIT5 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน ธค.64 .pdf 2564
MOIT5 บันทึก สขร.1 เดือน ธค.64 .pdf 2564
MOIT4 รวมหนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน ค่าเสื่อม 65 .pdf 2564
MOIT4 ขึ้นเว็บประกาศแผน .pdf 2564
MOIT4 บันทึกประกาศแผน .pdf 2564
MOIT4 แจ้งจัดสรรงบลงทุน 65 เงิน 150,000 .pdf 2564
MOIT4 แจ้งจัดสรรค่าเสื่อม65 .pdf 2564
MOIT 2 แผนเงินบำรุง 2564 .pdf 2564
MOIT 2 แผนปฏิบัติการ 2564(แผนงานโครงการ) .pdf 2564
MOIT 2 รายงานผลร้องเรียนทุจริต .pdf 2564
MOIT 2 รายงานผลร้องเรียนบริการ .pdf 2564
MOIT 2 18. บันทึก+ขึ้นเว็บ MOIT2 ทั้งหมด .pdf 2564
MOIT 5 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน ธค.64 .pdf 2564
MOIT 5 บันทึก สขร.1 เดือน ธค.64 .pdf 2564
MOIT 5 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน พย.64 .pdf 2564
MOIT 5 สขร.1 เดือน พย.64 .pdf 2564
MOIT 5 บันทึก สขร.1 เดือน พย.64 .pdf 2564
MOIT 5 สขร.1 เดือน ตค.64 .pdf 2564
MOIT 5 ขึ้นเว็บ สขร. เดือน ตค.64 .pdf 2564
MOIT 5 บันทึก สขร 1. เดือน ตค.64 .pdf 2564
MOIT 4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผลจัดซื้องบลงทุน+ดำเนินการ1-65 .pdf 2564
MOIT 4 2.2.1 รายงานผลงบลงทุน 1-65 .pdf 2564
MOIT 4 3.3 ขึ้นเว็บแบบตรวจสอบ 2560 .pdf 2564
MOIT 4 3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศตรวจสอบ 2560 .pdf 2564
MOIT2 17.2.5 แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ครุภัณฑ์และจ้างเหมา .pdf 2564
MOIT2 17.2.4 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรม .pdf 2564
MOIT2 17.2.3 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ .pdf 2564
MOIT2 17.2.2 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ .pdf 2564
MOIT2 17.2.1 แผนจัดซื้อยา .pdf 2564
MOIT2 14. ขั้นตอนให้บริการประชาชน .pdf 2564
MOIT2 13.คู่มือปฏิบัติงาน WI .pdf 2564
MOIT2 12. คู่มือร้องเรียนทุจริต .pdf 2564
MOIT2 11.คู่มือร้องเรียนการปฏิบัติงาน .pdf 2564
MOIT 3 3.2 ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบบุคลากร 2560 .pdf 2564
MOIT 3 ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบบุคลากร 2560 .pdf 2564
MOIT3 3.3 ฟอร์มขึ้นเว็บผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง .pdf 2564
MOIT3 3.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง .pdf 2564
MOIT3 3.1 บันทึกข้อความวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง+ขึ้นเว็บ .pdf 2564
MOIT2 6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน .jpg 2564
MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 .jpg 2564
MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสาร ตามอำนาจ หน้าที่ และภารกิจ ปี 2565 .png 2564
MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน .pdf 2564
MOIT2 1.2 นโยบายผู้บริหาร .pdf 2564
MOIT2 1.1 ข้อมูลรายนามผู้บริหาร .pdf 2564
MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 .PDF 2564
MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562 .PDF 2564
MOIT2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน2564 .PDF 2564
MOIT4 1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ .pdf 2565
MOIT5 สขร. เดือน ตุลาคม 2564 .pdf 2565
MOIT2 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT2 2.2 บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT2 2.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และ สรุปปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT1 1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT1 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT1 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ .pdf 2564
MOIT1 1.1 บันทึกข้อความคำสั่งและการขออนุญาต .pdf 2564
mo16 mo16.3.3 .pdf 2565
mo16 mo16.3.2 .pdf 2565
mo16 mo16.3.1 .pdf 2565
mo16 mo16 ทุจริต ข้อ 2 n .pdf 2565
mo16 16.2 จริยธรรม .pdf 2565
mo22 mo22 ข้อ5 .pdf 2565
mo22 mo22 ข้อ4 .pdf 2565
mo22 mo22 ข้อ2 .pdf 2565
mo22 mo22 ข้อ 1 .pdf 2565
mo16 mo16 ทุจริต ข้อ 3 .pdf 2565
mo16 mo16 ทุจริต ข้อ 2 .pdf 2565
mo16 mo16 ทุจริต ข้อ 1 .pdf 2565
mo16 mo16 จริยธรรม ข้อ3 .pdf 2565
mo16 mo16 จริยธรรม ข้อ2 .pdf 2565
mo16 mo16 จริยธรรม ข้อ1 .pdf 2565
กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ

อัพโหลด