1.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวง/จังหวัด) Google Sheet

2.การปรับปรุงตัวชี้วัด ( KPI Template ) ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.ตัวชี้วัด KPI Template(รายละเอียดย่อย)