สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562 (KPI 2562) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองมะโมง