ติดต่อเรา ( Contact US )

 

โรงพยาบาลหนองมะโมง

เลขที่ 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120

 

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 056 466 993 โทรสาร 056 466 994

ต่อสายภายใน

101 ประชาสัมพันธ์

102 ห้องฉุกเฉิน

103 เวชระเบียน (จุดทำประวัติผู้รับบริการ)

104 แผนกผู้ป่วยนอก ( OPD )

105 คลินิกพิเศษ

106 ห้อง Xray

107 ห้องสูติกรรม

108 แผนกกายภาพบำบัด

109 แผนกทันตกรรม ( กำลังปรับปรุง )

110 แผนกฝากครรภ์

111 แผนกไอที

112 ห้องตรวจโรค 1

113 ห้องตรวจโรค 2

114 ห้องตรวจโรค 3

115 แผนกเทคนิคการแพทย์ ( LAB )

116 กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ

117 ฝ่ายการพยาบาล

118 เภสัชกรรม

119 ห้องเก็บเงิน/รับชำระค่าบริการ

201 ฝ่ายบริหาร

202 ศูนย์ประกันสุขภาพ

203 ผู้อำนวยการ

301 แผนกผู้ป่วยใน

302 แผนกผู้ป่วยใน

303 แผนกแพทย์แผนไทย

304 แผนกซักฟอก/จ่ายกลาง

401 แผนกซ่อมบำรุง ( กองช่าง )

403 พนักงานขับรถ / พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

ITA Index 2563

ดัชนีประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานโรงพยาบาลหนองมะโมง


 

EB ๑  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

         ๑.๑  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

EB ๒  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          ๒.๑  บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          ๒.๒  คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย   

          ๒.๓ กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ ๒) (ในข้อ ๒.๑-๒.๓) ดังนี้

                ๒.๓.๑  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน ๓๐ วัน ทำการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อความ วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

                          -  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

                          -  หนังสือจัดสรรงบประมาณ

                          -  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ๒๕๖๓

                          -  คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

                          -  ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

                          - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                ๒.๓.๒  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

                           -  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           -  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           -  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           -  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           -  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                           -  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                ๒.๓.๓  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                           -  หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานฯ

                           -  หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                           -  หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

                           -  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                           -  หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีการนำผลการบังคับใช้ตามแนวทางฯ

                                  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                                  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

EB ๓  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

         ๓.๑  การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป

         ๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่าย วงเงิน สูงสุด

EB ๔  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

         ๔.๑  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

         ๔.๒  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

         ๔.๓  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

         ๔.๔  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มกราคม ๒๕๖๓

         ๔.๕  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

         ๔.๖  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

         ๔.๗  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน เมษายน ๒๕๖๓

         ๔.๘  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

         ๔.๙ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

         ๔.๑๐ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

         ๔.๑๑ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

         ๔.๑๒ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กันยายน ๒๕๖๓

EB ๕    หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

           ๕.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

           ๕.๒ โครงการ

           ๕.๓ รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

           ๕.๔ ภาพถ่่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

           ๕.๕ หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           ๕.๖ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB ๖    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

           ๖.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

           ๖.๒ โครงการ

           ๖.๓ รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

           ๖.๕ ภาพถ่่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

           ๖.๖ หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           ๖.๗ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB ๗    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

           ๗.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

           ๗.๒ โครงการ

           ๗.๓ รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่

           ๗.๔ ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

           ๗.๕ หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           ๗.๖ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๗.๗ รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการโครงการ

EB ๘    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

           ๘.๑ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

           ๘.๒ คำสั่งข้อสั่งการมาตรการกลไกให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

           ๘.๓ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

           ๘.๔ รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

           ๘.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB ๙    หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

            ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

                  ๙.๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงาน

                  ๙.๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร

                  ๙.๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน

                  ๙.๑.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                  ๙.๑.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

                  ๙.๑.๖ ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

                  ๙.๑.๗ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

                  ๙.๑.๘ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

                  ๙.๑.๙ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

                  ๙.๑.๑๐ อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                  ๙.๑.๑๑ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

            ๙.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

            ๙.๓ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

            ๙.๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

            ๙.๕ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            ๙.๖ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            ๙.๗ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

                  ๙.๗.๑ แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประำปีที่ผ่านมา

                  ๙.๗.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                  ๙.๗.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

                  ๙.๗.๔ ประกาศสำนักงานปลัตกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

                  ๙.๗.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.๑)

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มกราคม ๒๕๖๓

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน เมษายน ๒๕๖๓

                            - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

                            - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

                            - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

                            - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

                            - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กันยายน ๒๕๖๓

            ๙.๘ มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

            ๙.๙ มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

            ๙.๑๐ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB ๑๐  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

           ๑๐.๑ รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓

EB ๑๑  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

           ๑๑.๑ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

EB ๑๒  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

           ๑๒.๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

           ๑๒.๒ ผลการกำกับติดตามผลการดำนเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

           ๑๒.๓ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๓  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

           ๑๓.๑ การขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

           ๑๓.๒ ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   

           ๑๓.๓ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

           ๑๓.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

           ๑๓.๕ หนังสือแจ้งเวียน

EB ๑๔  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

           ๑๔.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และช่องทางอื่น

           ๑๔.๒ ประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รองการประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

           ๑๔.๓ ภาพปิดประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

EB ๑๕  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

           ๑๕.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์

           ๑๕.๒ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

           ๑๕.๓ ภาพถ่ายประกอบ

           ๑๕.๔ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๖  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

           ๑๖.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องราวร้องทุกข์

           ๑๖.๒ ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

           ๑๖.๓ คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลหนองมะโมง

           ๑๖.๔ แผนผังกระบวนจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาลหนองมะโมง

           ๑๖.๕ แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

           ๑๖.๗ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

           ๑๖.๘ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๑๖.๙ บันทึกข้อความรับทราบการติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง ๒ ประเภท รอบ ๑๒ เดือน และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๗  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

           ๑๗.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลหนองมะโมงและขออนุญาตนำประกาศขึ้นเว็บไซต์

           ๑๗.๒ ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

           ๑๗.๓ หนังสือแจ้งเวียน

           ๑๗.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันรับสินบนและขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

           ๑๗.๕ แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

           ๑๗.๖ บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

EB ๑๘  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

           ๑๘.๑ บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

           ๑๘.๒ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

           ๑๘.๓ ภาพกิจกรรม

           ๑๘.๔ บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม

           ๑๘.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๙  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่       

           ๑๙.๑ หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการ

           ๑๙.๒ ชมรม "STRONG" โรงพยาบาลหนองมะโมง

           ๑๙.๓ รายงานการประชุมกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต

           ๑๙.๔ สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

           ๑๙.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๐  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

           ๒๐.๑ ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ

           ๒๐.๒ รายการการประชุมกลุ่มจิดพอเพียงต่อต้านทุจริต

           ๒๐.๓ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

           ๒๐.๔ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

           ๒๐.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๑  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   

           ๒๑.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

           ๒๑.๒ ประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

           ๒๑.๓ หนังสือแจ้งเวียน

           ๒๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

           ๒๑.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๒  หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

           ๒๒.๑ หลักฐานการจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

           ๒๒.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน

           ๒๒.๓ ภาพถ่ายประกอบ

           ๒๒.๔ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุมและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๒๒.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๓  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง    

           ๒๓.๑ แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓

           ๒๓.๒ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                    -  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

                    -  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

                    -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

                    -  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

           ๒๓.๓ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           ๒๓.๔ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

           ๒๓.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB ๒๔  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

             ๒๔.๑ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓

                     ๒๔.๑.๑ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ ๒/๖๓

                     ๒๔.๑.๒ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                     ๒๔.๑.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             ๒๔.๒ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

                     ๒๔.๒.๑ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

                     ๒๔.๒.๒ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                     ๒๔.๒.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

             ๒๔.๓ แผนการปฏิบัติการการปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

                     ๒๔.๓.๑ รายงานผลตามแผนการปราบปรามการทุจริต เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

                     ๒๔.๓.๒ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส ๓

                     ๒๔.๓.๓ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการของชมรมจริยธรรม ไตรมาส ๓

EB ๒๕  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

           ๒๕.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน

           ๒๕.๒ กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

           ๒๕.๓ หลักฐานการประชุมชี้แจง

           ๒๕.๔ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

           ๒๕.๕ บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

           ๒๕.๖ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๖  หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้      

           ๒๖.๑ ผังกระบวนการทำงาน

           ๒๖.๒ ภาพถ่ายประกอบ

           ๒๖.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลหนองมะโมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(Integrity and Transparency Assessment:ITA 2021)


 

EB ๑  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

         ๑.๑ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

         ๑.๒ คำสั่งข้อสั่งการมาตรการกลไกให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

         ๑.๓ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

         ๑.๔ รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

         ๑.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB ๒  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

          ๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

                ๒.๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงาน

                ๒.๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร

                ๒.๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน

                ๒.๑.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                ๒.๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

                ๒.๑.๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                ๒.๑.๗ ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แผนที่ตั้งหน่วยงาน

                ๒.๑.๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

                ๒.๑.๙ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

                ๒.๑.๑๐ ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

                ๒.๑.๑๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

                ๒.๑.๑๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

                ๒.๑.๑๓ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

                ๒.๑.๑๔ อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                ๒.๑.๑๕ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

          ๒.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

          ๒.๓ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

          ๒.๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

          ๒.๕ หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

          ๒.๖ หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ๒.๗ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ๒.๘ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ๒.๙ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

                 ๒.๙.๑ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

                 ๒.๙.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

                 ๒.๙.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

                 ๒.๙.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

                 ๒.๙.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร. 1)

            ๒.๑๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

            ๒.๑๑ คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

EB ๓  หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

         ๓.๑  บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

         ๓.๒  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

         ๓.๓  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๔  หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

          ๔.๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน          

                 ๔.๑.๑  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 ๔.๑.๒  หนังสือจัดสรรงบประมาณ

                 ๔.๑.๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

                 ๔.๑.๔ คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

                 ๔.๑.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๔.๒ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก ๖ เดือน)

                  ๔.๒.๑ หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

                  ๔.๒.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒

                  ๔.๒.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          ๔.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                 ๔.๓.๑  หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                 ๔.๓.๒  หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 ๔.๓.๓  แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                            ไตรมาสที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓

                            ไตรมาสที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม ๒๕๖๔ -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔

                            ไตรมาสที่3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน ๒๕๖๔- พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔

                            ไตรมาสที่4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔

                 ๔.๓.๔  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๕  หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

         ๕.๑ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

         ๕.๒ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้

              ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓

              ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม ๒๕๖๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔

              ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔

              ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔

         ๕.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๖  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         ๖.๑ บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         ๖.๒ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

         ๖.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต

EB ๗  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          ๗.๑ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          ๗.๒ คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ ๑.)

          ๗.๓ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ ๒. (องค์ประกอบตามข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๔)

          ๗.๔ หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

          ๗.๕ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

EB ๘  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

          ๘.๑ บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          ๘.๒ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

                 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

                 ไตรมาสที่1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

                 ไตรมาสที่3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

EB ๙   หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

            ๙.๑ หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                  ๙.๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                  ๙.๑.๒ โครงการ

            ๙.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

            ๙.๓ บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            ๙.๔ รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

            ๙.๕ ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

            ๙.๖ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

EB ๑๐  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

            ๑๐.๑ คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            ๑๐.๒ คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            ๑๐.๓ บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6เดือน และรอบ 12เดือน)

                    รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

                    รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564

            ๑๐.๔ หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย์ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

            ๑๐.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๑  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

           ๑๑.๑ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๑๑.๒ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

                    ไตรมาสที่2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

                    ไตรมาสที่4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

            ๑๑.๓ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

                    ไตรมาสที่2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

                    ไตรมาสที่4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

            ๑๑.๔ รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ

            ๑๑.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๒  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

           ๑๒.๑ หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                   ๑๒.๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   ๑๒.๑.๒ โครงการ / กิจกรรม

           ๑๒.๒ รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม วางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

           ๑๒.๓ รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม ในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

           ๑๒.๔ รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

           ๑๒.๕ ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

           ๑๒.๖ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๑๒.๗ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

EB ๑๓  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

           ๑๓.๑ . บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๑๓.๒ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

           ๑๓.๓ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

           ๑๓.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด

           ๑๓.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๔  หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

           ๑๔.๑ บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๑๔.๒ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุ ประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

           ๑๔.๓ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไก การกำกับติดตาม

           ๑๔.๔ หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

           ๑๔.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๕  หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

           ๑๕.๑ บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๑๕.๒ มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายใน สถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

           ๑๕.๓ มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

           ๑๕.๔ หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

           ๑๕.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๖  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

           ๑๖.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           ๑๖.๒ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

           ๑๖.๓ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

           ๑๖.๔ ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

           ๑๖.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๗  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

           ๑๗.๑ บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๑๗.๒ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

           ๑๗.๓ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

           ๑๗.๔ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๘  หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

           ๑๘.๑ ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                    ๑๘.๑.๑ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12เดือน คือเดือนกันยายน 2564)

                    ๑๘.๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ 8 มีนาคม 2564)

           ๑๘.๒ ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

                    ๑๘.๒.๑ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อน ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                                -แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6เดือน คือเดือนมีนาคม 2564  และรอบ 12เดือน คือเดือนกันยายน 2564)

                                - แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6เดือน คือเดือนมีนาคม 2564  และรอบ 12เดือน คือเดือนกันยายน 2564)

                    ๑๘.๒.๒ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน        

 EB ๑๙ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

           ๑๙.๑ หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน

           ๑๙.๒ สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

           ๑๙.๓ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

           ๑๙.๔ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

           ๑๙.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๐  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

           ๒๐.๑ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           ๒๐.๒ แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้อง ตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็น รูปธรรมที่ชัดเจน

           ๒๐.๓ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

           ๒๐.๔ บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

           ๒๐.๕  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

           ๒๑.๑ หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    ๒๑.๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                    ๒๑.๑.๒ โครงการ

           ๒๑.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร ในหน่วยงาน

           ๒๑.๓ บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๒๑.๔ รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

           ๒๑.๕ ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

           ๒๑.๖ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

EB ๒๒  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

           ๒๒.๑ หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

                    ๒๒.๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ

                    ๒๒.๑.๒ โครงการ

           ๒๒.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

           ๒๒.๓ บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

           ๒๒.๔ รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

           ๒๒.๕ ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม

           ๒๒.๖ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงาน

EB ๒๓  หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …   

           ๒๓.๑ หลักฐานการรวมกลุ่ม ของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”

           ๒๓.๒ แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

           ๒๓.๓ รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...

           ๒๓.๔ กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง

           ๒๓.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๔ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

             ๒๔.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๒ (ระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

             ๒๔.๒ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

             ๒๔.๓ คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของหน่วยงาน

            ๒๔.๔ บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

            ๒๔.๕ รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่๔

            ๒๔.๖ . แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท