พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย

2. พัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครอบคลุม 4 มิติ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

3. บริหารทรัพยากรด้านสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล

4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนในการจัดการสุขภาพ

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

Please publish modules in offcanvas position.