ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพงานบริการเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

1.พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยฯ
    E1. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
        E1.1 ลดการป่วย/ตาย ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรค NCD CKD และโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่
        E1.2 ลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
        E1.3 ลดปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
    กลยุทธ์ (Strategy)
        1.ส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย
            -การจัดทำแผนชุมชนโดยชุมชน/หมู่บ้าน
            -การสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยแนวคิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมรับผลประโยชน์
            -การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
        2. สถานบริการและภาคีเครือข่ายดำเนินการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
            -การสร้างระบบเตือนภัยสุขภาพ(เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้เตือนภัยสุขภาพและสามารถดูแลตนเองได้)
            -การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน
            -การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
            -การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตั้งแต่ปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
            -การสอนเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา
            -การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตให้วัยรุ่น โดยใช้ยุทธศาสตร์ TO BE No.1
            -การให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในกลุ่มวัยเรียน และหญิงวัยเจริญพันธุ์ (ระยะสั้น)
            -การให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ระยะสั้น)
            -การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภาวะโลหิตจางและการขาดสารไอโอดีน

2. พัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพงานบริการเชิงรุก
    E2. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
        E2.1 พัฒนาระบบบริการกระบวนการดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยงการบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ (Primary care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary care) แบบไร้รอยต่อแต่ละรายสาขา Service Plan
    กลยุทธ์
        1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Planให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุม ทั่วถึง เป็นธรรม และปลอดภัย
            -การจัดทำ CPG (Clinical Practice Guideline) ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและโรคของผู้ป่วย
            -พัฒนาระบบส่งต่อ (Referral System) ที่มีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ
        2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย เช่น ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
        3.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง HA LA
        4.พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ
    E3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
        E3.1 ด้านสิทธิประโยชน์
        E3.2 ด้านศักยภาพบุคลากร
        E3.3 ด้านสวัสดิการทั่วไป
    กลยุทธ์
        1.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือข่าย จตุพลัง ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            -สร้างระบบให้เกิดการปรับตัว ปรับกระบวนทัศน์ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
            -เสริมสร้างค่านิยม บริการลูกค้าภายใน (บุคลากร)
        2.พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
            -การเสริมสร้างความเข้มแข็งของทีมสหวิชาชีพ
        3.พัฒนาระบบการวางแผนกำลังคนเครือข่ายบริการสุขภาพ
        4.พัฒนาการบริหารจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพ (ความพอเพียง ความก้าวหน้า ค่าตอบแทนความสุขในการทำงาน)
            -การเสริมสร้างสัมพันธภาพของบุคลากร
            -การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สู่องค์กรแห่งความสุข

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน
        E4.1 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        E4.2 การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
        E4.3 การมุ่งเน้นการนำและการอภิบาลระบบ (องค์กรคุณธรรม)
    กลยุทธ์
        1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
            -การพัฒนาระบบ IT เชื่อมโยงทุกระบบงานเป็นฐานข้อมูลเดียวกันแบบเบ็ดเสร็จ (ตามแนวคิด Digital Hospital)
        2.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
            -การพัฒนาระบบการนำอย่างมีวิสัยทัศน์ และรับผิดชอบต่อสังคม
        4.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
        5.การบริหารจัดการระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
            -จัดทำแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ (Planfin)
            -ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ
            -พัฒนาระบบงานสู่ Smart Hospital

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท