HS4 ปีงบประมาณ 2566

HS4 ปี 2566

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

 1. นโยบายจัดการคุณภาพ
 2. กระบวนการคุณภาพ
 3. ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ

ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ

 1. โรงพยาบาลต้องจัดให้โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบโรคศิลปะ ที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพกำหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 1)มีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ  2)ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะไม่ขาดต่ออายุ
 2. แผนกเวชระเบียน จัดให้มีอุปกรณ์การเก็บเวชระเบียน การเก็บเวชระเบียน และการสำรองข้อมูลตามที่กำหนด 1)มีตู้ หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียน ที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย 2)มีระบบคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีระบบข้อมูลสำรองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
 3. แผนกผู้ป่วยนอก มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)ชุดตรวจโรคทั่วไป และชุดตรวจโรคเฉพาะทาง 2)ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 3)เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 4)เครื่องชั่งน้ำหนัก และที่วัดส่วนสูงของร่างกาย
 4. แผนกผู้ป่วยใน จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)ชุดอุปกรณ์ 2)ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 3)ชุดทำแผลฉีดยา 4)ชุดให้ยาผู้ป่วย 5)ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม 6)ชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น 7)เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 8) เครื่องดูดเสมหะ 9)ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ  10) มีระบบเรียกพยาบาล
 5. แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)ชุดตรวจโรคทั่วไป 2) ชุดอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 3)เครื่องกระตุกหัวใจ 4)เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 5)ชุดใส่ท่อหายใจและช่วยหายใจ 6)ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น การดามกระดูกเบื้องต้น ชุดห้ามเลือด ชุดล้างสารพิษ และชุดล้างท้อง  7)ชุดรักษาฉุกเฉิน เช่น ชุดเจาะปอด ชุดเจาะคอ ชุดให้น้ำเกลือโดยทางผ่าเส้นเลือดและโคมไฟส่องเฉพาะที่  8)อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ 9)ระบบไฟฟ้าสำรองและแสงสว่างสํารอง
 6. แผนกเภสัชกรรม จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)ตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น หรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 2)กรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่หรือตู้เก็บที่มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ  3)อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อย 2 ชุด  4)ตู้หรือชั้นเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น
 7. แผนกกายภาพบำบัด จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด เช่น โกนิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน หูฟัง  2)เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัด รวมถึงเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
 8. แผนกเทคนิคการแพทย์ จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและน้ำยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ  2)ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างและน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์
 9. แผนกรังสีวิทยา จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี  2)เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์  3)ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อย 1 ชุด  4)เครื่องล้างฟิล์ม  5)ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล  6)เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ  7)ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน
 10. แผนกผ่าตัด จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด
 11. แผนกสูติกรรม จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)เตียงทำคลอดและโคมไฟ 2)เตียงรอคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทำคลอดหนึ่งเตียง 3)เตียงทารกแรกเกิด  4)ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง  5)ระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ  6)เครื่องมือทำคลอดจำนวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์  7)เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์  8)อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ  9)อ่างอาบน้ำทารก  10)เครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิด
 12. ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และจัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคารถ 2)เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 3)เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ  4)ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจํารถ  5)ชุดห้ามเลือด เย็บแผลและทําแผล
 13. ระบบควบคุมการติดเชื้อ จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาด  2)อ่างและบริเวณที่เพียงพอสำหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ  3)หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดัน หรือระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภาพใน การฆ่าเชื้อ  4)ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน  5)ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสำหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า  6)อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ  7)รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด  8)รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
 14. หอผู้ป่วยหนัก จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด
 15. ห้องให้การรักษา จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด
 16. ห้องผ่าตัดเล็ก จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด
 17. ห้องตรวจภายในและขูดมดลูก จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อย 1ชุด  2)เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ  3)โคมไฟหรืออุปกรณ์แสงสว่างเพื่อการตรวจภายใน  4)เตียงสำหรับใช้ตรวจภายในและใช้ขูดมดลูก  5)ชุดตรวจภายในและชุดขูดมดลูกที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์  6)อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ
 18. ห้องทารกหลังคลอด จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)มีเตียงทารกหลังคลอด  2)มีตู้อบทารกคลอดก่อนกำหนด  3)มีเครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ  4)มีอ่างอาบน้ำทารก  5)มีเครื่องรักษาทารกตัวเหลืองด้วยแสง
 19. ห้องทันตกรรม จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)ยูนิตทำฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลาย ระบบ น้ำบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้  2)เก้าอี้ทันตแพทย์และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์  3)เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์  4)หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ  5)ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ำลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานการประกอบ วิชาชีพ
 20. ห้องไตเทียม จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด
 21. ห้องซักฟอก จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)มีอุปกรณ์ซักรีด  2)มีอุปกรณ์ซักฟอกผ้าติดเชื้อ  3)มีตู้เก็บเสื้อผ้า  4)มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน
 22. ห้องโภชนาการ จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด
 23. ห้องพักศพที่ให้บริการเก็บศพตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด
 24. ยานพาหนะสำหรับให้บริการนอกโรงพยาบาล ต้องมีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด

HS4 ปี 2567

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

 1. นโยบายจัดการคุณภาพ
 2. กระบวนการคุณภาพ
 3. ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ

ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ

              1. โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบโรคศิลปะ ที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพกำหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

               19. ห้องทันตกรรม จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด 1)ยูนิตทำฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลาย ระบบ น้ำบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้  2)เก้าอี้ทันตแพทย์และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์  3)เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์  4)หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ  5)ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ำลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานการประกอบ วิชาชีพ

 

 

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

Please publish modules in offcanvas position.