ITA Index 2563

ITA Index 2563

ดัชนีประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานโรงพยาบาลหนองมะโมง


 

EB ๑  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

         ๑.๑  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

EB ๒  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         ๒.๑  มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         ๒.๒  การกำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ย่วข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

         ๒.๓  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

         ๒.๔  คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

         ๒.๕  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

         ๒.๖  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

         ๒.๗  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

         ๒.๘ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

EB ๓  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB ๔  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

         ๔.๑  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

         ๔.๒  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

         ๔.๓  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

         ๔.๔  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มกราคม ๒๕๖๓

         ๔.๕  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

         ๔.๖  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

         ๔.๗  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน เมษายน ๒๕๖๓

         ๔.๘  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

         ๔.๙ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

         ๔.๑๐ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

         ๔.๑๑ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

         ๔.๑๒ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กันยายน ๒๕๖๓

EB ๕    หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

           ๕.๑ รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน

EB ๖    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

           ๖.๑ รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB ๗    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

           ๗.๑ รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB ๘    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

           ๘.๑ รายงานการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน         

EB ๙    หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

           ๙.๑ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB ๑๐  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

           ๑๐.๑ รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓

EB ๑๑  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

           ๑๑.๑ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

EB ๑๒  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

           ๑๒.๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

EB ๑๓  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

           ๑๓.๑ หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและ

           ๑๓.๒ แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   

           ๑๓.๓ หนังสือแจ้งเวียน

           ๑๓.๔ มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

           ๑๓.๕ หนังสือแจ้งเวียน ๒-๖๒

           ๑๓.๖ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB ๑๔  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

           ๑๔.๑ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

           ๑๔.๒ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ๒-๖๒

EB ๑๕  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

           ๑๕.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB ๑๖  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

           ๑๖.๑ คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

           ๑๖.๒ คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           ๑๖.๓ แผนผังขั้นตอนร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

           ๑๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

EB ๑๗  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

           ๑๗.๑ มาตรการในการป้องกันการรับสินบน

           ๑๗.๒ สรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส ๑

           ๑๗.๓ สรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส ๒

           ๑๗.๔ หนังสือเวียน

           ๑๗.๕ สรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส ๓

EB ๑๘  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

           ๑๘.๑ โครงการเสริมสร้างจริยธรรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

           ๑๘.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมฯ

EB ๑๙  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่       

           ๑๙.๑ รายงานการจัดตั้งกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

           ๑๙.๒ รายงานการประชุมกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

EB ๒๐  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

           ๒๐.๑ รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

           ๒๐.๒ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB ๒๑  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   

           ๒๑.๑ กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

           ๒๑.๒ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

           ๒๑.๓ สรุปผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

           ๒๑.๔ หนังสือเวียน

EB ๒๒  หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

           ๒๒.๑ ขออนุมัติดำเนินการโครงการการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

           ๒๒.๒ รายงานผลการดำเนินการโครงการการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

EB ๒๓  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง    

           ๒๓.๑ แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB ๒๔  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

           ๒๔.๑ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ ๒/๖๓

EB ๒๕  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

           ๒๕.๑ กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

           ๒๕.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

           ๒๕.๓ หนังสือเวียน

           ๒๕.๔ ผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ

           ๒๕.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

           ๒๕.๖ คู่มือปฏิบัติงาน

EB ๒๖  หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้      

           ๒๖.๑ คู่มือบริการประชาชน

 

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

Please publish modules in offcanvas position.