โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง
     
  นพ.มนตรี  หนองคาย      
  ผู้อำนวยการ รพ.หนองมะโมง      
  เบอร์โทร 097-9325626      

 
นางสิริกร จันทร์เรืองรบ  นางบุณฑริกา  วรรณกลึง นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ์  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  
เบอร์โทร 086-6697298  เบอร์โทร 081-2156830 

เบอร์โทร 095-6257556

       
 
 นางสุพัตรา  สุวรรณศิริ น.ส.สิรินทร์  นาถอนัน   นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ์  
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ  
 เบอร์โทร 095-6356048 เบอร์โทร 080-5998812  เบอร์โทร 095-6257556        

 
ทพญ.ณัชยา อารีไทย นางสมมารถ  แสงแก้ว นางพรศรี  ขจรพันธ์  
 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก  
เบอร์โทร 094-4955396   เบอร์โทร 081-9535347 เบอร์โทร 089-6059779         
       
น.ส.ลักษิกา จันทนาลักษณ์ น.ส.นิชมน  มณีรอด นางลลิตา ทองดี  

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา  
เบอร์โทร์ 097-9519745   เบอร์โทร 099-1345594 เบอร์โทร 090-9785552    

 

     
โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท