ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหนองมะโมง

ตั้งอยู่ที่190 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะโมง  อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข


เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
รับผิดชอบประชากร จำนวน 20,800 คน (ข้อมูลปี 2560) ซึ่งเดิมประชาชนในพื้นที่ต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลวัดสิงห์
ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ลำบาก

 

ปัจจุบัน เปิดให้บริการงานผู้ป่วยนอก  งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานทันตกรรม งานเวชปฏิบัติครอบครัว
และเริ่มเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบัน

โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท