โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง
   
  นพ.มนตรี  หนองคาย    
  ผู้อำนวยการ รพ.หนองมะโมง    
   

 

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง  นางบุณฑริกา  วรรณกลึง นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
    ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์       
     
 นางสุพัตรา  สุวรรณศิริ น.ส.สิรินทร์  นาถอนัน   นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
  และคุ้มครองผู้บริโภค   และบริการปฐมภูมิ      
     
 ทพ.อดิสร  เสนคุ้ม นางสมมารถ  แสงแก้ว นางพรศรี  ขจรพันธ์
 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
           
     
น.ส.ธนพร  อินทร์กลัด น.ส.นิชมน  มณีรอด น.ส.พิมพ์ชนา รัฐรวีสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
และการแพทย์ทางเลือก    

 

   
โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท