เอกสาร ITA รพ.หนองมะโมง

กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ
EB5 5.2 .pdf 2564
nanaphas EB5.2 .pdf 2564
EB5 สขร สค 64 .pdf 2564
EB5 5.2 สขร 10 กค 64 .pdf 2564
EB5 5.2 สขร 9 มิย 64 .pdf 2564
EB18 18.2.2n6 .pdf 2564
EB10 10.3.2n .pdf 2564
EB18 18.1.1n12 .pdf 2564
EB18 18.1.1n6 .pdf 2564
EB18 18.2.1 รอบ6เดือน .pdf 2564
EB18 18.1.2 .pdf 2564
EB18 18.1.2 รอบ12เดือน .pdf 2564
EB10 10.3.2 .pdf 2564
EB4 4 ไตรมาส4 .pdf 2564
EB18 18.1 .pdf 2564
EB17 17.2 .pdf 2564
EB16 16.4 .pdf 2564
EB20 20.1n .pdf 2564
EB20 20.1 .pdf 2564
EB11 11.4 .pdf 2564
EB5 5.2 ตค63 .pdf 2564
EB5 5.2 ธค63 .pdf 2564
EB5 5.2 พย63 .pdf 2564
EB4 4.2.2 .pdf 2564
EB5 5.2 พค.64 .pdf 2564
EB5 5.2เมย64 .pdf 2564
EB5 5.2 มีค64 .pdf 2564
EB5 5.2 กพ64 .pdf 2564
EB5 5.2 มค64 .pdf 2564
EB5 ไตรมาส 3 2 เดือน .pdf 2564
EB5 ไตรมาส 2 .pdf 2564
EB4 4.3.3 เม.ย.64_n .pdf 2564
EB4 4.3.3 เม.ย.64 .pdf 2564
EB4 4.3.3 .pdf 2564
EB12 12.4 .pdf 2564
EB18 18.2,18.3 .pdf 2564
EB20 20.2 .pdf 2564
EB9 9.4 .pdf 2564
EB12 12.6 .pdf 2564
EB12 12.5 .pdf 2564
EB12 12.2+12.3 .pdf 2564
EB12 12.1.2 .pdf 2564
EB18 12.1.1 .pdf 2564
EB18 18.2.1 .pdf 2564
EB18 18.2.2 .pdf 2564
EB18 18.1.2 .pdf 2564
EB9 9.5 .pdf 2564
EB8 8 .pdf 2564
EB9 9.1.1 .pdf 2564
EB9 9.1.2 .pdf 2564
EB9 9.2 .pdf 2564
EB9 9.3 .pdf 2564
EB9 9.4 .pdf 2564
EB12 12.1 .pdf 2564
EB13 13.2 .pdf 2564
EB22 22.2 .pdf 2564
EB12 12.5 .pdf 2564
EB12 12.1.2+12.3 .pdf 2564
EB12 12.1.2 .pdf 2564
EB12 12.1.1 .pdf 2564
EB23 23.4 .pdf 2564
EB23 23.5 .pdf 2564
EB23 23.3 .pdf 2564
EB23 23.2 .pdf 2564
EB23 23.1 .pdf 2564
EB14 14.5 .pdf 2564
EB14 14.4 .pdf 2564
EB14 14.3 .pdf 2564
EB14 14.2 .pdf 2564
EB14 14.1 .pdf 2564
EB12 12.6 .pdf 2564
EB24 24.5 .pdf 2564
EB24 24.4 .pdf 2564
EB24 24.3 .pdf 2564
EB24 24.2 .pdf 2564
EB24 24.1 .pdf 2564
EB22 22.3 .pdf 2564
EB22 22.1.2 .pdf 2564
EB22 22.1 .pdf 2564
EB18 18.2.1 .pdf 2564
EB18 18.2 .pdf 2564
EB18 18.1.3 .pdf 2564
EB18 18.1.2 .pdf 2564
EB18 18.1.1 .pdf 2564
EB20 20.5 .pdf 2564
EB20 20.4 .pdf 2564
EB20 20.3 .pdf 2564
EB20 20.1 .pdf 2564
EB20 20 .pdf 2564
EB19 19.4 .pdf 2564
EB19 19.3 .pdf 2564
EB19 19.2 .pdf 2564
EB19 19.1 .pdf 2564
EB19 19 .pdf 2564
EB5 สขร ไตรมาส 2 2 เดือน .pdf 2564
EB22 22.5 .pdf 2564
EB5 สขร ไตรมาส 1 .pdf 2564
EB16 16.4 .pdf 2564
EB4 4.3.3 กพ64 .pdf 2564
EB4 4.3.3 มค64 .pdf 2564
EB16 16.3 .pdf 2564
EB16 16.2 .pdf 2564
EB16 16.1 .pdf 2564
EB11 11.5 .pdf 2564
EB11 11.3 .pdf 2564
EB11 11.2 .pdf 2564
EB11 11.1 .pdf 2564
EB17 17.3 .pdf 2564
EB17 17.2 .pdf 2564
EB17 17.1 .pdf 2564
EB10 10.3.1 .pdf 2564
EB7 7.1 .pdf 2564
EB7 7.4 .pdf 2564
EB7 7.5 .pdf 2564
EB13 13.4 .pdf 2564
EB13 13.3 .pdf 2564
EB13 13.2 .pdf 2564
EB13 13.1 .pdf 2564
EB6 6.2 .pdf 2564
EB6 6.1 .pdf 2564
EB7 7.3 .pdf 2564
EB7 7.2 .pdf 2564
EB4 4.3.3 .pdf 2564
EB4 4.2.2 .pdf 2564
EB4 4.3.3พย63 .pdf 2564
EB4 4.3.3ตค63 .pdf 2564
EB2 9.5 .pdf 2564
EB2 9.1 .pdf 2564
EB2 2.1.6 .jpg 2564
EB2 3 .pdf 2564
EB2 10 .pdf 2564
EB2 11 .pdf 2564
EB2 2.8 .pdf 2564
EB2 2.7 .pdf 2564
EB2 9.3 .pdf 2564
EB3 4.3 .pdf 2564
EB2 2.1.1 .jpg 2564
EB4 4ไตรมาส1 พย63 .pdf 2564
EB4 4ไตรมาส1 กย63 .pdf 2564
EB4 4 ไตรมาส1 ตค63 .pdf 2564
EB2 4 .pdf 2564
EB5 5.1 .pdf 2564
EB4 1.4 .pdf 2564
EB4 1.3 .pdf 2564
EB4 1.2 .pdf 2564
EB4 2.3 .pdf 2564
EB4 1.5 .pdf 2564
EB4 3.4 .pdf 2564
EB4 3.2 .pdf 2564
EB4 3.1 .pdf 2564
EB4 2.1 .pdf 2564
EB4 1.1 .pdf 2564
EB8 8.3 .pdf 2564
EB8 8.2 .pdf 2564
EB8 8.1 .pdf 2564
EB3 3.3 .pdf 2564
EB3 3.1 .pdf 2564
EB1 1.5 .pdf 2564
EB1 1.4 .pdf 2564
EB1 1.3 .pdf 2564
EB1 1.2 .pdf 2564
EB1 1.1 .pdf 2564
EB2 หนังสือรายงาน ไตรมาส 4 .pdf 2563
EB2 ไตรมาส 4 .pdf 2563
EB4 สขร.ก.ย.63 .pdf 2563
EB4 สขร.ส.ค.63 .pdf 2562
EB7 7.7 2563 .pdf 2563
EB7 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม .pdf 2563
EB2 หนังสือรายการ ไตรมาส 3 .pdf 2563
EB16 16.9 2563 .pdf 2563
EB4 ไตรมาส 3 .pdf 2563
EB24 24.3.3 2563 .pdf 2563
EB24 24.3.2 2563 .pdf 2563
EB24 24.3.1 2563 .pdf 2563
EB17 17.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน .pdf 2563
EB24 24.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ ๒/๖๓ .pdf 2563
EB26 26.1 ผังกระบวนการทำงาน .pdf 2563
EB19 19.4 สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม .pdf 2563
EB19 19.3 รายงานการประชุมกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต .pdf 2563
EB25 25.3 ประชุมชี้แจง .pdf 2563
EB25 25.4 แจ้งเวียน .pdf 2563
EB24 24.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 .pdf 2563
EB19 19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ .pdf 2563
EB19 19.1 และ 19.2 .pdf 2563
EB18 18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB18 18.4 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ .pdf 2563
EB18 18.3 ภาพกิจกรรม .pdf 2563
EB18 18.2 โครงการ .pdf 2563
EB18 18.1 ขออนุมัติโครงการ .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน เมษายน ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB17 17.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลหนองมะโมงและขออนุญาตนำประกาศขึ้นเว็บไซต์ .pdf 2563
EB23 ๒๓.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล .pdf 2563
EB23 ๒๓.๔ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน .pdf 2563
EB23 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม .pdf 2563
EB23 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม .pdf 2563
EB23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม .pdf 2563
EB23 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน .pdf 2563
EB23 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อชมรมจริยธรรมของหนวยงาน .pdf 2563
EB23 23.1 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB22 ๒๒.๓ ภาพถ่ายประกอบ .pdf 2563
EB17 ๑๗.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันรับสินบนและขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ .pdf 2563
EB17 ๑๗.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันรับสินบนและขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ .pdf 2563
EB17 ๑๗.๕ แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ .pdf 2563
EB17 ๑๗.๓ หนังสือแจ้งเวียน .pdf 2563
EB15 ๑๕.๓ ภาพถ่ายประกอบ .pdf 2563
EB15 ๑๕.๒ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด .pdf 2563
EB13 13.5 หนังสือแจ้งเวียน .pdf 2563
EB2 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB9 ๑๐ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล .pdf 2563
EB9 ๙ มารฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) .pdf 2563
EB9 ๘ มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน .pdf 2563
EB9 ๗.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง .pdf 2563
EB9 ๖ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ .pdf 2563
EB9 ๗.๔ ประกาศสำนักงานปลัตกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ .pdf 2563
EB9 ๗.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี .pdf 2563
EB9 ๗.๑ แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประำปีที่ผ่านมา .pdf 2563
EB9 ๕ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ .pdf 2563
EB9 ๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน .pdf 2563
EB9 ๓ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน .pdf 2563
EB9 ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB9 ๑.๑๑ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) .pdf 2563
EB9 ๑.๑๐ อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .pdf 2563
EB9 ๑.๙ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ .pdf 2563
EB9 ๑.๘ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ .pdf 2563
EB9 ๑.๗ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ .pdf 2563
EB9 ๑.๖ ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม .pdf 2563
EB9 ๑.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH .pdf 2563
EB9 ๑.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง .pdf 2563
EB9 ๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน .pdf 2563
EB9 ๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร .pdf 2563
EB9 ๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงาน .pdf 2563
EB8 8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล .pdf 2563
EB8 8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน .pdf 2563
EB8 8.2 คำสั่งข้อสั่งการมาตรการกลไกให้มีการเผยแพร่ข้อมูล .pdf 2563
EB8 8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน เมษายน ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ .pdf 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัส EB4 .pdf 2563
EB4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มกราคม ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB2 3.3.6 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท .pdf 2563
EB2 3.3.6 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ .pdf 2563
EB2 3.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB2 3.3.3 หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2563
EB2 3.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB2 3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานฯ .pdf 2563
EB2 3.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี .pdf 2563
EB2 3.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB2 3.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB2 3.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB2 3.1.6 แบบฟอร์มการเผยกพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB2 3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน .pdf 2563
EB2 3.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ .pdf 2563
EB2 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน ๓๐ วัน ทำการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อความ วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน .pdf 2563
EB2 3.1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น .pdf 2563
EB2 2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย .pdf 2563
EB2 1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB24 24.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB24 24.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB24 24.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 .pdf 2563
EB24 24.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ .pdf 2563
EB24 24.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน .pdf 2563
EB19 19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน .pdf 2563
EB19 19.4 สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม .pdf 2563
EB19 19.4 สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม .pdf 2563
EB19 19.4 สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม .pdf 2563
EB19 19.3 รายงานการประชุมกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต .pdf 2563
EB19 19.2 การรวมกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลหนองมะโมง .pdf 2563
EB19 19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส .pdf 2563
EB7 7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB7 7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น .pdf 2563
EB26 26.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB26 26.2 ภาพถ่ายประกอบ .pdf 2563
EB26 26.1 ผังกระบวนการทำงาน .pdf 2563
EB25 25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB25 25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน .pdf 2563
EB25 25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ .pdf 2563
EB25 25.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน .pdf 2563
EB22 22.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุมและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB21 21.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB22 22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน .pdf 2563
EB23 23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2562
EB23 23.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ .pdf 2563
EB23 23.1 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓ .pdf 2563
EB22 22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB22 22.1 หลักฐานการจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ .pdf 2563
EB21 21.4 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน .pdf 2563
ฺEB21 21.3 หนังสือแจ้งเวียน .pdf 2563
EB21 21.2 ประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2563
EB21 21.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ .pdf 2563
EB18 18.2 โครงการกิจกรรมสร้างความสุขในที่ทำงานประจำปี 2563 .pdf 2563
EB18 18.3 ภาพกิจกรรม .pdf 2563
EB18 18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB18 18.4 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ .pdf 2563
EB18 18.1 ขออนุมัติโครงการสร้างความสุขในที่ทำงานและขออนุญาตเผยแผร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ .pdf 2563
EB17 17.5 แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ .pdf 2563
EB17 17.4 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันรับสินบนและขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ .pdf 2563
EB17 17.3 หนังสือแจ้งเวียน .pdf 2563
EB14 14.3 ภาพปิดประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก .pdf 2563
EB14 14.2 ประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รองการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2562 .pdf 2563
EB14 14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และช่องทางอื่น .pdf 2563
EB20 20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB20 20.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2563
EB20 20.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ .pdf 2563
EB20 20.2 รายการการประชุมกลุ่มจิดพอเพียงต่อต้านทุจริต .pdf 2563
EB20 20.2 รายการการประชุมกลุ่มจิดพอเพียงต่อต้านทุจริต .pdf 2563
EB20 20.1 ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ .pdf 2563
EB17 17.2 ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ .pdf 2563
EB17 17.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลหนองมะโมงและขออนุญาตนำประกาศขึ้นเว็บไซต์ .pdf 2563
EB16 16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB16 16.7 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ .pdf 2563
EB16 16.5 แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน .pdf 2563
EB16 16.4 แผนผังกระบวนจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาลหนองมะโมง .pdf 2563
EB16 16.3 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลหนองมะโมง .pdf 2563
EB16 16.2 ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ .pdf 2563
EB16 16.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องราวร้องทุกข์ .pdf 2563
EB13 13.5 หนังสือแจ้งเวียน .pdf 2563
EB15 15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB15 15.3 ภาพถ่ายประกอบ .pdf 2563
EB15 15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด .pdf 2563
EB15 15.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ .pdf 2563
EB13 13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร .pdf 2563
EB13 13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ .pdf 2563
EB13 13.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ .pdf 2563
EB13 13.1 การขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB12 12.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf 2563
EB12 12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำนเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 .pdf 2563
EB12 12.1 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ .pdf 2563
EB8 8.3 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ .pdf 2563
EB8 8.2 กรอบแนวทางการเผยแพร่ .pdf 2563
EB8 8.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองมะโมง .pdf 2563
EB7 7.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น .pdf 2563
EB6 6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น .pdf 2563
EB5 5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น .pdf 2563
EB7 7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น .pdf 2563
EB6 6.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น .pdf 2563
EB5 5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น .pdf 2563
EB7 7.4 ภาพถ่่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม .pdf 2563
EB6 6.4 ภาพถ่่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม .pdf 2563
EB5 5.4 ภาพถ่่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม .pdf 2563
EB7 7.3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ .pdf 2563
EB6 6.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก .pdf 2563
EB5 5.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก .pdf 2563
EB7 7.2 โครงการ .pdf 2563
EB6 6.2 โครงการ .pdf 2563
EB5 5.2 โครงการ .pdf 2563
EB7 7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ .pdf 2563
EB6 6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ .pdf 2563
EB5 5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ .pdf 2563
EB11 ๑๑.๑ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ .pdf 2563
EB11 11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ .pdf 2563
EB9 9.1 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน .pdf 2562
EB3 3.2 การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่าย วงเงิน สูงสุด .pdf 2562
EB3 3.1 การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่าย วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป .pdf 2562
EB2 2.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 .pdf 2562
EB2 2.4 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 2563 .pdf 2562
EB4 4.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB4 4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB4 4.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB4 4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB2 2.2 การกำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ย่วข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2562
EB2 2.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ .pdf 2562
EB2 2.1 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง .pdf 2562
EB1 1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB2 EB2.5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .pdf 2562
EB2 2.6 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ .pdf 2562
EB4 4.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB2 2.10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB4 4.12 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กันยายน ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB4 4.11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB4 4.11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB13 13.6 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ .pdf 2562
EB17 17.5 สรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 3 .pdf 2562
EB13 13.5 หนังสือแจ้งเวียน 2-62 .pdf 2562
EB14 14.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 2-62 .pdf 2562
EB4 4.10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB2 2.9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB4 4.9 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB13 13.4 มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ .pdf 2562
EB15 15.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร .pdf 2562
EB25 25.6 คู่มือปฏิบัติงาน .pdf 2562
EB24 24.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ 2/62 .pdf 2562
EB17 17.4 หนังสือเวียน .pdf 2562
EB17 17.3 สรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 2 .pdf 2562
EB26 26.2 ตารางให้บริการโรงพยาบาลหนองมะโมง .pdf 2562
EB26 26.1 คู่มือบริการประชาชน .pdf 2562
EB25 25.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 19 เมษายน 2562 .pdf 2562
EB25 25.4 ผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ .pdf 2562
EB25 25.3 หนังสือเวียน .pdf 2562
EB25 25.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 16 มกราคม 2562 .pdf 2562
EB25 25.1 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน .pdf 2562
EB24 24.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ 2/62 .pdf 2562
EB23 23.1 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต .pdf 2562
EB22 22.2 รายงานผลการดำเนินการโครงการการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB22 22.1 ขออนุมัติดำเนินการโครงการการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB21 21.4 หนังสือเวียน .pdf 2562
EB21 21.3 สรุปผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2562
EB21 21.2 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน .pdf 2562
EB21 21.1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน .pdf 2562
EB20 20.2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2562
EB20 20.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2562
EB19 19.2 รายงานการประชุมกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต .pdf 2562
EB19 19.1 รายงานการจัดตั้งกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต .pdf 2562
EB18 18.2 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมฯ .pdf 2562
EB18 18.1 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมฯ ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB17 17.3 สรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 2 .pdf 2562
EB17 17.1 มาตรการในการป้องกันการรับสินบน .pdf 2562
EB16 16.4 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน .pdf 2562
EB16 16.3 แผนผังขั้นตอนร้องเรียนของผู้ใช้บริการ .pdf 2562
EB16 16.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ .pdf 2562
EB16 16.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป .pdf 2562
EB15 15.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร .pdf 2562
EB14 14.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน .pdf 2562
EB13 13.3 หนังสือแจ้งเวียน .pdf 2562
EB13 13.1-2 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ .pdf 2562
EB12 12.1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB11 11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf 2562
EB10 10.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB9 9.1 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน .pdf 2562
EB8 8.1 รายงานการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน .pdf 2562
EB7 7.1 รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน .pdf 2562
EB2 2.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB6 6.1 รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน .pdf 2562
EB5 5.1 รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน .pdf 2562
EB2 2.8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB2 2.5 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 .pdf 2562
EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง .pdf 2562
EB2 การกำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2562
EB2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2561 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2561 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2561 .pdf 2562
EB2 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf 2562
EB2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ .pdf 2562
EB2 แผนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง และงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf 2562
EB15 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร .pdf 2562
EB5 เอกสารเผยแพร่ภารกิจหลักตามตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
คำสั่งแต่งตั้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA (Integrity and Transparency Assessment) .pdf 2562
กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ

อัพโหลด