เอกสาร ITA รพ.หนองมะโมง

กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ
EB4 4.11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB4 4.11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB13 13.6 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ .pdf 2562
EB17 17.5 สรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 3 .pdf 2562
EB13 13.5 หนังสือแจ้งเวียน 2-62 .pdf 2562
EB14 14.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 2-62 .pdf 2562
EB4 4.10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB2 2.9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB4 4.9 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ .pdf 2562
EB13 13.4 มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ .pdf 2562
EB15 15.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร .pdf 2562
EB25 25.6 คู่มือปฏิบัติงาน .pdf 2562
EB24 24.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ 2/62 .pdf 2562
EB17 17.4 หนังสือเวียน .pdf 2562
EB17 17.3 สรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 2 .pdf 2562
EB26 26.2 ตารางให้บริการโรงพยาบาลหนองมะโมง .pdf 2562
EB26 26.1 คู่มือบริการประชาชน .pdf 2562
EB25 25.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 19 เมษายน 2562 .pdf 2562
EB25 25.4 ผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ .pdf 2562
EB25 25.3 หนังสือเวียน .pdf 2562
EB25 25.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 16 มกราคม 2562 .pdf 2562
EB25 25.1 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน .pdf 2562
EB24 24.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ 2/62 .pdf 2562
EB23 23.1 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต .pdf 2562
EB22 22.2 รายงานผลการดำเนินการโครงการการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB22 22.1 ขออนุมัติดำเนินการโครงการการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB21 21.4 หนังสือเวียน .pdf 2562
EB21 21.3 สรุปผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2562
EB21 21.2 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน .pdf 2562
EB21 21.1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน .pdf 2562
EB20 20.2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2562
EB20 20.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2562
EB19 19.2 รายงานการประชุมกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต .pdf 2562
EB19 19.1 รายงานการจัดตั้งกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต .pdf 2562
EB18 18.2 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมฯ .pdf 2562
EB18 18.1 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมฯ ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB17 17.3 สรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 2 .pdf 2562
EB17 17.1 มาตรการในการป้องกันการรับสินบน .pdf 2562
EB16 16.4 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน .pdf 2562
EB16 16.3 แผนผังขั้นตอนร้องเรียนของผู้ใช้บริการ .pdf 2562
EB16 16.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ .pdf 2562
EB16 16.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป .pdf 2562
EB15 15.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร .pdf 2562
EB14 14.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน .pdf 2562
EB13 13.3 หนังสือแจ้งเวียน .pdf 2562
EB13 13.1-2 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ .pdf 2562
EB12 12.1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB11 11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf 2562
EB10 10.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB9 9.1 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน .pdf 2562
EB8 8.1 รายงานการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน .pdf 2562
EB7 7.1 รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน .pdf 2562
EB2 2.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB6 6.1 รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน .pdf 2562
EB5 5.1 รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน .pdf 2562
EB2 2.8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB2 2.5 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 .pdf 2562
EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง .pdf 2562
EB2 การกำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2562
EB2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2561 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2561 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2561 .pdf 2562
EB2 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf 2562
EB2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ .pdf 2562
EB2 แผนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง และงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf 2562
EB15 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร .pdf 2562
EB5 เอกสารเผยแพร่ภารกิจหลักตามตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
คำสั่งแต่งตั้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA (Integrity and Transparency Assessment) .pdf 2562
กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ

อัพโหลด