เอกสาร ITA รพ.หนองมะโมง

กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ
EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง .pdf 2562
EB2 การกำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2562
EB2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2562 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2561 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2561 .pdf 2562
EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2561 .pdf 2562
EB2 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf 2562
EB2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ .pdf 2562
EB2 แผนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง และงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
EB1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf 2562
EB15 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร .pdf 2562
EB5 เอกสารเผยแพร่ภารกิจหลักตามตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ 2562 .pdf 2562
คำสั่งแต่งตั้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA (Integrity and Transparency Assessment) .pdf 2562
กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ

อัพโหลด